Adatkezelési Tájékoztató

(2017. április 21. napjától hatályos szöveg)

1. Adatkezelő személye:

Neve: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.
Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-698591
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kristin Péter önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-118688/2017.
Email cím:  info@ilcsi.colorandcode.hu
Telefonszám: (+36 1) 200-5603; +36-20-9793-777, hívható munkanapokon 8-16.30-ig
Honlap: http://ilcsi.hu/
Adószám: 12688470-2-41 (Ilcsi)

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége (weboldal és e-mail): WP Engine, Inc., 504 Lavaca Street, Suite 1000, Austin, Texas 78701, USA, https://wpengine.com/, sales@wpengine.com

2. Tájékoztató tartalma és célja, vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi hatóság

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Ilcsi az általa üzemeltetett http://ilcsi.colorandcode.hu/ címen és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (Weboldal) felhasználóinak (Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:
– az adatkezelő személyét (Ilcsi)
– az Ön Ilcsi által kezelt személyes adatainak körét,
– az adatkezelés módját (ide értve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),
– az adatkezelés célját,
– az adatkezelés idejét, továbbá
– az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
– a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

Az Ilcsi a személyes adatok kezelését az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is.

Az Ilcsi tevékenységére vonatkozó jogszabályok: • Infotörvény; • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”); • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”); • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”).

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul az Ilcsinek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

3. Tájékoztató módosítása

Az Ilcsi fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az Ilcsi a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) napig a Weboldalon közzéteszi.  Amennyiben Ön feliratkozott hírlevélre, az Ilcsi a módosított Adatkezelési Tájékoztatót a módosítás hatályba lépését megelőzően a feliratkozásnál megadott email címre is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a hírlevél feliratkozásnál megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

4. Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

Hírlevélre feliratkozott Felhasználó: A Weboldal használata során Ön nevének és email címének a megadásával feliratkozhat a Hírlevél szolgáltatásunkra. A feliratkozás további feltétele, hogy a megfelelő felület bejelölésével elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ilcsi a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Ilcsi számára megadott személyes adatait.

Weboldalt böngésző Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Önre is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató szabályait.

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések (Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll):

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása: Amennyiben Ön természetes személy és 16. életévét még nem töltötte be, úgy törvényes képviselőjének (általában a szülő) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges ahhoz, hogy Ön a személyes adatainak kezeléséhez hozzá tudjon érvényesen járulni (pl. a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása). A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Hírlevélre feliratkozás, megrendelés: Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, de 14. életévét már betöltötte, jognyilatkozatokat (pl. megrendelés) csak úgy tehet érvényesen, ha a törvényes képviselője (általában szülő) hozzájárul ahhoz. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Ennek megfelelően amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, akkor Ön köteles a Weboldal használatának megkezdése előtt beszerezni a törvényes képviselőjének (általában szülő) a beleegyezését, illetve jóváhagyását a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez. A törvényes képviselő (szülő) jóváhagyása az Ön felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást Ön az Ilcsinek köteles elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Amennyiben Ön 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – az Ön nevében törvényes képviselője (általában a szülő vagy gondnokság esetén gondnok) iratkozhat fel hírlevélre, használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

5. Adatkezelési nyilatkozat, nyelv

Amennyiben Ön használja a Weboldalt és igénybe veszi a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat, illetve feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Ilcsi az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében, meghatározott ideig és módon kezelje.

Az önkéntesség azt jelenti, hogy Ön dönt az Weboldal használata és a hírlevélre feliratkozás mellett. A tájékozottság azt jelenti, hogy Ön úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfelelő tájékoztatást adtunk Önnek a személyes adatai kezeléséről. A határozottság pedig azt jelenti, hogy Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerése után böngészik a Weboldalon, illetve bejelöli a ’Hozzájárulok az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléshez’ felületet.

Amennyiben Ön használja a Weboldalt és igénybe veszi a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat, illetve feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, ezzel arról is nyilatkozik, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja.

Ön a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással kijelenti továbbá, hogy a feliratkozásnál (vagy a Weboldal használatakor) Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

Amikor Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, azzal egyben azt is igazolja, hogy annak nyelvét érti és ismeri, és ennek a nyelvnek a használatában nincs akadályoztatva. Jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne kattintson rá a ’Feliratkozom’ gombra és ne használja a Weboldalt!

6. Adatkezelési célok

Az Ilcsi a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait:
– azért, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásokat Ön igénybe tudja venni, az Ilcsi pedig azokat nyújtani tudja Önnek: vagyis az Ilcsi natúrkozmetikum-márka termékeinek, termékei jellemzőinek, elérhetőségeinek megjelenítésére;
– a szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése érdekében;
– az Ilcsi tevékenységének támogatására, és ehhez kapcsolódóan reklámhírlevél küldésére, termékek, szolgáltatások ajánlására;
– oldalstatisztikák, látogatottsági elemzések készítéséhez;
– az Ilcsi és az Ön jogainak védelmére; 

az anonimizált személyes adatokat statisztikai célokra.

7. Kezelt személyes adatok köre

Az Ön személyes adataihoz az Ilcsi a következő forrásokból juthat hozzá:
– a Weboldal használatánál Ön önkéntesen ad meg személyes adatokat, vagy
– a Weboldal használata érdekében az Ön számítógépén elhelyezett és onnan gyűjtött adatok.

Az Ön által önkéntesen megadott adatok bekerülnek az Ilcsi adatbázisaiba a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

a. Felhasználó azonosítása érdekében kezelt személyes adatok
– e-mail cím
– vezeték- és keresztnév

b. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
– az Ön számítógépének IP-címe;
– a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, Hírlevélre feliratkozás időpontja, Weboldalra történt utolsó belépés időpontja;
– az Ön számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa;
– az Ön Weboldallal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó adatok (pl. a banner kattintások számának követése, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je).

Pontosan mit, mikor és milyen célra kérünk el, gyűjtünk és használunk

Hírlevél szolgáltatás: Ha szeretne a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, azt az e-mail címet kérjük el Öntől, amelyre a hírlevelet várja, illetve a vezeték és kereszt nevét az Ön azonosítása érdekében. A hírlevelek reklámot, ajánlatokat tartalmaznak. Ön a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással egyértelműen, kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy az Ilcsi hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségeiken. Ön a már megadott email címének módosítását az Ilcsinek a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeinek egyikére küldött üzenetben kérheti. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, arról bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhatnak a hírlevélben megjelölt módon, vagy egy e-mail üzenet vagy postai levél segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken.

Amikor Ön úgy dönt, hogy feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Ilcsi a megadott email címen keresztül a szolgáltatások nyújtása érdekében kapcsolatot tartson Önnel.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítések, információk: Amennyiben a Weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk, emlékeztetőt küldenünk, vagy adatfrissítést kérnünk Öntől, akkor e-mail értesítést küldünk Önnek a hírlevél szolgáltatásnál megadott email címére. Erről a rendszerüzeneti “értesítési listáról” a Hírlevélről történő leiratkozással lehet leiratkozni. Ha Ön kér e-mailben a szolgáltatásokkal kapcsolatos információt tőlünk, akkor is e-mail üzenetben küldjük a választ.

Tilalmi lista: Amennyiben Ön leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, az Ilcsi a DM törvény 21. §-a alapján köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön adatairól. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintetteknek reklám nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.

Felhasználó kötelezettségei a megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban:

Ön egyedül felelős az Ön által az Ilcsinek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért.

8. Adatkezelés jogalapja és módja

Az Ilcsi az Ön személyes adatait az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése alapján, a jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott időtartamig, és a fenti 6. pontban meghatározott adatkezelési célok érdekében. Az önkéntes hozzájárulás azt jelenti, hogy a Felhasználó a megjelölt célból önkéntesen adja meg, veszi igénybe a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat, illetve engedi az Ilcsit, hogy számítógépén információt helyezzen el és onnan információt olvasson le. Az Ilcsi biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelési célnak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapjához kérjük, olvassa el az alábbi 10. pontot is a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelésekről.

9. Adatkezelés időtartama

Az Ön által az Ilcsinek megadott személyes adatokat az Ilcsi addig kezeli, ameddig Ön le nem iratkozik a hírlevél szolgáltatásról, vagy az adatok törlését nem kéri. A leiratkozás iránti igény kinyilvánításakor haladéktalanul törli azokat.

Az Ilcsi törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig megőrzi.

10. Jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés

Az Infotörvény 6 § (5) rendelkezéseinek megfelelően, az Ilcsi az Ön hozzájárulása alapján felvett adatokat
– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például amikor az Ilcsi valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy
– az Ilcsi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (érdekmérlegelés alapján, vagyis, ha ezen jogos érdek érvényesítése az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogának korlátozásával arányban áll)

további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
11. Adatbiztonság

Az Infotörvény 7 §-a értelmében az Ilcsi minden elvárható intézkedést megtesz és eljárási szabályt kialakít az adatok biztonsága és az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében.

Az Ön Ilcsi által kezelt személyes adataihoz az Ilcsi szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá: adminisztrátor, informatikus, ügyvezető.

Linkek: Az Ilcsi Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, lógókat is). Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattint, más szolgáltatók oldalaira kerül át. Ezek az oldalak saját, a Weboldaltól elkülönült adatkezelési szabályokkal rendelkeznek. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Ilcsi által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben a Felhasználó bármilyen adatát külső oldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Ilcsi általi adatkezelést, csak ha az ilyen módosításokat z Weboldalon is elvégzi, vagy az Ilcsitől kéri.

Megosztások: Amennyiben Ön hozzájárul adatainak közösségi weboldalakon (pl. facebook, youtube) való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen oldalakra azok saját adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak, amelyekre az Ilcsinek ráhatása nincs és amelyekkel kapcsolatban az Ilcsit felelősség nem terheli.

12. Adattovábbítás

Az Ön személyes adatait harmadik személyeknek csak
– az Ön jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint
– az Ilcsi jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbítjuk, illetve a különböző adatkezeléseket csak ebben az esetben kapcsoljuk össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatátadás adatfeldolgozóknak: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján a tárhely és informatikai szolgáltatást végző cégek részére kerülnek átadásra. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

A jelenlegi adatfeldolgozók neve és elérhetősége:
– Look and Feel Kft., 1021 Budapest, Kuruclesi út 57., http://lookandfeel.hu/
– WP Engine, Inc., 504 Lavaca Street, Suite 1000, Austin, Texas 78701, USA, https://wpengine.com/

13. Cookie (süti) elhelyezése

A cookie (süti) vagyis az anonim felhasználó azonosító egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet az Ilcsi az Ön telefonjára helyez el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes Önt azonosítani, csak az Ön telefonjának felismerésére alkalmas. A cookie-k használatával az Ilcsi a felhasználói élményt szeretné növelni és egyben a Szolgáltatásokat fejleszteni. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését (általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt), ebben az esetben azonban egyes Szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan vehet igénybe.

Google Analitika: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Ilcsi. A Google Analytics a Weboldal használatának elemzésére „sütiket” (cookies) használ. A sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja, azonban ez az adatkezelés független az Ilcsitől, aki nem ad át vagy továbbít a Google-nak semmiféle személyes adatot a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/.

MailChimp: Az Ilcsi a hírlevél küldő szolgáltatásának biztosítása érdekében MailChimp szolgáltatást használ, melyet a Rocket Science Group LLC (Georgia, USA) biztosít neki. Ez az automata szolgáltatás biztosítja, hogy a hírleveleink célba érjenek Önhöz. Ön azzal, ha feliratkozik a hírlevél küldő szolgáltatásra, kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szolgáltatás használatánál adatai a MailChimp-hez kerülnek az Európai Unión kívüli szerverekre, illetve, hogy ahhoz, hogy a MailChimp kommunikációt küld a hírlevélben Önnek. Ez az adatkezelés független az Ilcsitől, aki nem ad át vagy továbbít a Mailchimp-nek semmiféle személyes adatot a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során.

Az általunk használt cookie-k és egyéb azonosítók fajtái a következők:

Kérjük megadni az összes sütit, amit a honlap használ, a süti használatának céljával együtt.

Cookie neve: _ga

Típusa: Google Analytics

Funkciója: Ez a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által használt cookie azt rögzíti, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a Weboldalt. A cookie többek között az alábbi információt rögzíti anonim módon: (i) a Weboldalt látogatók száma, (ii) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a Weboldalra, továbbá (iii) a honlapot látogatók a Weboldal mely oldalait látogatták meg. További információk a Google Analytics által használt cookie-król ezen a linken.

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje):  2 év

Cookie neve:
_hjUserld
__hjClosedSurveyInvites
__hjDonePolls
__hjMinimizedPolls
__hjDoneTestersWidgets
__hjMinimizedTestersWidgets
__hjIncludedInSample
__JSESSIONID
__ NREUM
__ NRAGENT
__ optimizely*
__ session

Típusa: Hotjar

Funkciója: Ezek a Hotjar Ltd. (3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta) által használt cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. A cookie-k többek között az alábbi információkat rögzítik anonim módon: (i) a honlapot látogatók száma, (ii) a Weboldalt látogatók mely honlapról érkeztek a Weboldalra, továbbá (iii) a Weboldalt látogatók a Weboldal mely oldalait látogatták meg. További információk a Hotjar által használt cookie-król ezen a linken.

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje):
__hjUserld: 365 nap
__hjClosedSurveyInvites: 365 nap
__hjDonePolls: 365 nap
__hjMinimizedPolls: 365 nap
__hjDoneTestersWidgets: 365 nap
__hjMinimizedTestersWidgets: 365 nap
__hjIncludedInSample: böngésző bezárásával
__JSESSIONID: böngésző bezárásával
__ NREUM: böngésző bezárásával
__ NRAGENT: böngésző bezárásával
__ optimizely*: Az Optimizely által meghatározott ideig
__ session: böngésző bezárásával

14. Felhasználó jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Ön a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Infotörvény 14. §-a alapján Önt megillető és az alábbiakban részletezett jogokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre megküldött értesítés/kérelem útján gyakorolhatja.

a. Tájékoztatás

Ön a következőkről kérhet tájékoztatást az Ilcsitől:
– személyes adatai kezeléséről
– a kezelt adatok köréről
– az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
– az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
– az Ön hozzájárulása alapján felvett adatoknak jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés miatt az Ön hozzájárulásának megszűnte utáni vagy hozzájárulás nélküli kezeléséről, és az ilyen adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
– kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, továbbá
– az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelemre harminc (30) munkanapon belül ad választ az Ilcsi. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Ilcsihez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Ilcsi a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a fenti 9. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

b. Törlés

Az Ilcsi a személyes adatot törli, ha azt Ön kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy az Önnel kötött és még hatályos szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat Önön kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró célra használható fel.

Ön saját személyes adatainak törlési (vagy ha az adatok helytelenek, akkor helyesbítési) igényének beérkezésétől számított maximum harminc (30) napon belül az Ilcsi törli az adatokat. A törlés minden esetben költségmentes. Az Ilcsi a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

c. Zárolás

Törlés helyett az Ilcsi zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Ilcsi kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

d. Megjelölés

Az Ilcsi megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Amennyiben az Ilcsi az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

15. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok

a. Tiltakozási jog

Ön, vagy bárki, akinek a személyes adata az Ilcsihez került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Ilcsi vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása direkt marketing, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Ilcsi – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Ilcsi az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Ilcsi köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön az Ilcsinek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Ilcsi a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

b. Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei az Infotörvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetségesek. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Bírósághoz fordulás esetén a perre az Ilcsi székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elhunyt Felhasználó emlékét nyilvánvalóan sértő adatkezelések tekintetében az örökösök bírósághoz fordulhatnak.

16. Adatkezelőnél kijelölt adatvédelemért felelős személy

Amennyiben Önnek segítségre van szüksége az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint jogainak biztosításában, forduljon az Ilcsinél az adatvédelemért felelős, kijelölt személyhez az info@ilcsi.colorandcode.hu e-mail címen.

17. Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató nem érinti azokat a jogokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön nem mondhat le.

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az Adatkezelési Tájékoztató fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy az Adatkezelési Tájékoztató úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ilcsi felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az info@ilcsi.colorandcode.hu e-mail címre.

© Ilcsi Szépítő Füvek Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2017)